Personvern

Innledning

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Calanus Helse AS, ved daglig leder Per Henning Meløy.

Kontaktinformasjonen til Calanus Helse AS er:
Adresse: Nordre Frydenlund Allè 6A, 8400 Sortland
E-post: [email protected]
Telefon: 77 49 91 00

Vi i Calanus Helse er opptatt av personvernet til brukerne på zooca.no og våre kunder. Vi vil behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte og i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og EU personvernforordning 2016/679 («GDPR»).

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til deg som person, direkte elle indirekte. I forbindelse med at du besøker vår nettside og dersom du velger å bli kunde hos oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Noen av disse opplysningene gir du oss, mens andre kommer fra tredjeparter, se nærmere om dette nedenfor.

Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvordan disse personopplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette.

Vår cookie-erklæring, som beskriver vår bruk av informasjonskapsler når du besøker våre nettsider, er tilgjengelig via følgende lenke: https://backup.zooca.no/cookies/

 

Hvilke personopplysninger behandler vi i forbindelse med ditt kundeforhold

I forbindelse med ditt kundeforhold hos oss registreres navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer/mobilnummer. Disse opplysningene får vi av deg, eller via direkteoppslag 1881 via bestillingsskjemaet, samt løpende ved hjelp av adresseoppdateringer.

På bakgrunn av din(e) kjøp av varer hos oss oppbevarer vi informasjon om kjøps- og betalingshistorikk, vervinger og eventuelt purringer og inkassoforløp. Vi behandler også tidspunkt og årsaker til eventuell retur, utsettelser, oppsigelse av abonnement og andre beskjeder som du har gitt i kommunikasjon med selskapet.

 

Formålene med behandlingen av dine personopplysninger

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er i hovedsak oppfyllelse og administrering av kundeforholdet du har hos oss. Vi behandler også dine personopplysninger for å kunne forbedre våre produkter og våre leveranser til deg og for å kunne følge deg opp i løpet av en viss periode etter at du har avsluttet et abonnement hos oss. I noen tilfeller behandler vi også personopplysninger om deg for å oppfylle forpliktelser som er pålagt oss i henhold til lov eller forskrift.

 

Her får du en nærmere oversikt over de viktigste formålene med behandlingen av dine personopplysninger:

 • Vi benytter dine personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dette innebærer å administrere kundeforholdet ditt og sende deg varer. Til dette behandler vi navn, adresse, telefonnummer, epost, transaksjonshistorikk og betalingsinformasjon.
 • Vi benytter din epostadresse for å sende ordrebekreftelse og annen informasjon som er nyttig for deg i forbindelse med ditt kundeforhold.
 • Vi benytter telefonnummeret ditt for å ta kontakt med deg i forbindelse med kundeforholdet, samt at vi sender deg SMS med avtalt leveringsvarsel eller annen info knyttet til ditt kundeforhold.
 • For at du skal få best mulig service og levert varer i den mengde og hyppighet som du ønsker eller iverksette eventuelle pauser i utlevering, så behandler vi relevant informasjon som du har gitt i dialog med selskapet.
 • Dersom du av ulike grunner ikke betaler faktura innen tidsfristen så vil vi sende deg en soft betalingspåminnelse på SMS til det telefonnummer du har oppgitt, eller en e-post. Dersom fakturaen fortsatt ikke er betalt vil kravet sendes til SVEA Finans for inndrivelse. Informasjon som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epost vil da bli delt med SVEA Finans.
 • For å sikre høy kvalitet på våre produkter og leveransen til deg vil vi registrere informasjon dersom du melder inn feil/skade på mottatt produkt. Dette for å kunne kontakte deg for utsending av erstatningsprodukt og/eller dersom det blir behov for ytterligere informasjon.
 • For å forbedre vår kundeservice, produktutvikling, kundekommunikasjon så behandler vi personopplysninger igjennom analyser. Behandlingen inkluderer personopplysninger som navn, fødselsdato, kjønn, poststed, transaksjonshistorikk, og informasjon som du har gitt i dialog med kundekonsulent.
 • Ønsker du avtalegiro sender vi de personopplysninger du har oppgitt sammen med din anmodning om opprettelse av avtalegiro videre til Nets som sørger for å opprette dette hos din bankforbindelse.
 • Kontonummer behandler vi dersom du har oppgitt dette i forbindelse med avtale om tilbakebetaling av for mye innbetalt beløp.

Calanus Helse vil også behandle personopplysninger om deg for enkelte andre formål enn de som er oppgitt her, eksempelvis for å etterleve lovkrav knyttet til bokføring og regnskap eller unntaksvis for å ivareta våre interesser i forbindelse med et eventuelt salg av virksomhet eller en pågående tvist.

 

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

De rettslige grunnlagene for at Calanus Helse som behandlingsansvarlig kan behandle personopplysninger om deg som kunde er i hovedsak:

 • at dette er nødvendig for å oppfylle avtalen som er inngått mellom deg som kunde og Calanus Helse AS som leverandør
 • at vi er pålagt dette gjennom lovregler
 • at vi som virksomhet har en berettiget interesse som overstiger de personvernmessige ulempene som du påføres ditt samtykke
 • Disse rettslige grunnlagene følger av GDPR artikkel 6.

 

Samtykke til markedsføring

Dersom du har gitt samtykke, kan vi kontakte deg på epost og telefon med tilbud utenfor ditt eksisterende kundeforhold. Personopplysninger knyttet til avgivelse av samtykke blir som hovedregel oppbevart så lenge du ikke trekker samtykket tilbake.

 

Samarbeidspartnere vi deler dine personopplysninger med

Calanus Helse AS samarbeider med ulike aktører som kan behandle personopplysninger om deg. Slike aktører anses som behandlingsansvarlige når de behandler personopplysninger på selvstendig grunnlag, eller som databehandlere, når de behandler personopplysninger om deg på vegne av oss.

Virksomheter som opptrer som selvstendige behandlingsansvarlige kan for eksempel være formidlere av betalingstjenester eller leverandører av posttjenester. Disse behandler personopplysninger om deg for egne formål og er selv ansvarlige for å etterleve personvernregelverket overfor deg.

Når det gjelder virksomheter som opptrer som databehandlere for oss, har Calanus Helse AS inngått nødvendige databehandleravtaler i tråd med GDPR artikkel 28.

Nedenfor er det en oversikt over de viktigste kategoriene av databehandlere som vi benytter:

 • Leverandører som drifter våre IT-systemer
 • Leverandører som leverer og drifter vårt CRM-system
 • Leverandører som hjelper oss med betalingstransaksjoner
 • Leverandører som hjelper oss med bestilling via internett, kundedialog, telefon, epost og SMS
 • Leverandører som vi benytter å kunne optimalisere drift og kundebehandling eller for å sende ut e-post nyhetsbrev.

Calanus Helse AS er del av et konsern. Personopplysninger kan i spesielle tilfeller og i den grad dette er tillatt etter gjeldende personvernregelverk, bli delt i konsern.

 

Sikkerhet ved behandling og behandlingslokasjoner

Vi har implementert organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til gjeldende krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet, jf. GDPR artikkel 32.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer som hovedregel innenfor EU/EØS-området. Dine personopplysninger lagres på servere som er plassert i Norge og Sverige. Personopplysningene er tilgjengelige for våre samarbeidspartnere i Norge og Sverige.

I den grad vår bruk av databehandlere medfører overføring av personopplysninger ut av EU/EØS vil vi sørge for at slik overføring er basert på godkjente overføringsmekanismer i tråd med GDPR kapittel 5, typisk gjennom inngåelse av EUs standardavtaler godkjent av EU-kommisjonen.

 

Så lenge lagrer vi dine personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for formålene med den enkelte behandling, slik disse er beskrevet ovenfor, og i henhold til lagringskrav i lov som vi er underlagt. Som hovedregel lagres personopplysninger om deg så lenge du er kunde hos oss for deretter å bli slettet automatisk basert på bestemte rutiner.

Siden vi er pålagt å kunne spore opp mottaker av ernæringsprodukter så lenge disse er mulig å konsumere (holdbarhetsdato), så vil vi for dette formålet oppbevare nødvendige personopplysninger i 24 måneder etter at du har avsluttet ditt kundeforhold med oss.

Forutsatt at du ikke har reservert deg mot slike henvendelser, vil vi lagre dine kontaktopplysninger og grunnleggende kundehistorikk i en periode på 12 måneder, slik at vi kan kontakte deg med et nytt tilbud etter at du har avsluttet et abonnement hos oss.

 

Dine rettigheter som kunde hos oss

Som kunde hos Calanus Helse AS har du i henhold til gjeldende personvernregelverk en rekke rettigheter. Her er en oversikt over de viktigste. Dersom du er usikker eller har spørsmål til noen av disse rettighetene kan du ta kontakt med oss, se kontaktinfo øverst i dette dokumentet.

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg.

Oppdager du feil i opplysninger om deg, kan du kreve at disse blir rettet. Du kan også kreve at opplysninger slettes, men dette gjelder ikke der loven krever oppbevaring eller der vi mener det foreligger et grunnlag for oppbevaring.

Dersom du er uenig i den vurderingen vi gjør kan du klage til oss. Videre kan du be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene og du har rett til såkalt dataportabilitet (at vi overfører personopplysninger om deg til andre virksomheter).

Videre har du på nærmere vilkår rett til å motsette deg vår bruk av personopplysninger. Der du er uenig med vår behandling av personopplysninger kan du klage til Datatilsynet, men for å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg til først å ta opp dette internt med oss gjennom vår kontaktperson (se kontaktinfo øverst i dette dokumentet).

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, skal vi normalt gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen for å sikre samsvar med gjeldende regelverk og med den virksomheten vi driver. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring er tilgjengelig på våre nettsider; zooca.no.

Som kunde oppfordrer vi deg til å fra tid til annen å oppsøke og gjøre deg kjent med innholdet i personverklæringen vår.